Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Sudjelovanje HZPR na sastanku direktora / ravnatelja / pomoćnika ministara nadležnih za teritorijalnu koheziju i urbana pitanja održanog 06. svibnja u Rigi, Latvija

Nastavno na sastanke radnih skupina koje sačinjavaju predstavnici zemalja EU nadležni za pitanja teritorijalne kohezije - NTCCP (National Territorial Cohesion Contact Point) i urbanih pitanja - UDG (Urban Development Group) u Rigi je 06. svibnja održan sastanak na razini direktora / ravnatelja / pomoćnika ministara.  

Teritorijalna kohezija

Tijekom predsjedanja Republike Mađarske (2010.) odlučeno je da će se nakon pet godina njene primjene ocijeniti potreba revizije Teritorijalne agende EU 2020, za uključivu, pametnu i održivu Europu različitih regija. Tim povodom prisutnim predstavnicima zemalja članica EU prezentirani su rezultati provedenog istraživanja o implementaciju tog dokumenta. Većina prisutnih suglasila se da su postavljeni ciljevi i zadaci dokumenta još uvijek aktualni, no da je potrebno uložiti više napora u smjeru primjene TA 2020, odnosno postizanja njome zadanih ciljeva. Naglasak je stavljen na nužnost poboljšanja politika i instrumenata koji se odnose na postizanje teritorijalne kohezije, unapređenje komunikacije o zajedničkim temama, poticanje i razmjenu iskustava država članica EU kao i osnivanje različitih partnerstva koja bi mogla doprinijeti boljoj implementaciji TA 2020, kako na nacionalnim razinama, tako i kroz prekograničnu, ali i širu međunarodnu suradnju. Osim toga, razmatranjem ovih pitanja postavit će se temelj i za pokretanje debate o Kohezijskoj politici post 2020. koja slijedi.

Urbana pitanja

Pokretanje političke debate ministara odgovornih za teritorijalnu koheziju i urbana pitanja nužno je kako bi osiguralo da zemlje članice EU čije predsjedanje slijedi u narednom razdoblju, Europska komisija te svi ostali relevantni subjekti dobiju mandat za izradu i donošenje EU Urbane agende. U tu svrhu, tijekom latvijskog predsjedanja Europskom unijom, prisutnim predstavnicima prezentiran je nacrt Deklaracije o izradi EU Urbane agende koja predstavlja iskaz političke podrške izradi samog dokumenta. Bitan dio sadržaja deklaracije je i određenje ministara prema razvoju malih i srednjih urbanih područja kao bitnih čimbenika policentričnog razvoja Europske unije te se u vezi s time definiraju potrebne aktivnosti na različitim razinama upravljanja (razina EU, nacionalna, regionalna, lokalna) s ciljem unapređenja i razvoja tih urbanih područja. Prisutnima je prezentirano završno izvješće istraživanja o malim i srednjim urbanim područjima koje je proveo EUKN (European Urban Knowledge Network) u suradnji s Latvijom.

Tijekom rasprave održana je kratka prezentacija razvoja dvaju hrvatskih gradova: Zadra i Nina.

Usvajanje ove deklaracije očekuje se na neformalnom sastanku ministara koji će se održati u lipnju 2015. u Rigi.


Slika
Slika
Slika