Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Rasprava o sadržaju strateških studija o utjecaju na okoliš UPU-a državne razine na Medvednici

U postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš urbanističkih planova uređenja državne razine UPU „Vršna zona“ i UPU „Skijaški kompleks“, dana 24. veljače 2016. godine u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb provedena je rasprava o sadržaju strateških studija kojima će se procijeniti očekivani utjecaji provedbe tih planova na okoliš i ekološku mrežu.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Irena Matković u uvodnom izlaganju pozdravila je prisutne upoznavši ih s temama o kojima će se raspravljati i uvodnim informacijama o izradi i donošenju ovih urbanističkih planova uređenja. Istaknula je okolnost da se oni izrađuju paralelno pa je moguće sagledati njihov kumulativni utjecaj u prostoru Parka prirode Medvednica.

Rukovoditelj službe za dokumente prostornog uređenja državne razine Držislav Dobrinić prezentirao je ciljeve i polazišta iz odluka o izradi ovih planova u kontekstu Prostornog plana Parka prirode Medvednica i idejnih studija o prostorno–programskim rješenjima koje je izradio stručni izrađivač Urbanistica d.o.o. U drugom dijelu izlaganja upoznao je sudionike u raspravi s dosadašnjim tijekom postupaka strateške procjene i osnovnim sadržajem strateških studija.

U raspravi koja je uslijedila predstavnici javnopravnih tijela iznijeli su svoja mišljenja i prijedloge o temama iz njihovog područja djelovanja koje bi trebalo dodatno razmotriti u strateškim studijama. Naglašena je posebnost prostora obuhvata planova koji se nalazi u cijelosti unutar Parka prirode Medvednica i područja ekološke mreže, a zahvaća i posebno štićene rezervate i područja značajna za pojedine vrste i stanišne tipove.

Na kraju rasprave sudionici su još jednom pozvani da svoje prijedloge za uvrštenje posebnih tema u strateške studije dostave pisanim putem na adresu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, odnosno elektronskim putem na posebno otvorene web adrese.

UPU „Vršna zona“
UPU „Skijaški kompleks“