Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Sastanci Mreže nacionalnih kontakt točaka za teritorijalnu koheziju i Grupe za urbani razvoj, 11. i 12. svibnja 2016., Amsterdam

11. i 12. svibnja 2016. godine u Amsterdamu su, na razini direktora / ravnatelja / pomoćnika ministara, održani sastanci Mreže nacionalnih kontakt točaka za teritorijalnu koheziju (NTCCP National Territorial Cohesion Contact Point) i Radne grupe za urbani razvoj - UDG (Urban Development Group). Na sastanku su, kao hrvatski predstavnici, sudjelovali pomoćnik ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Igor Čižmek i Ingrid Gojević iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

NTCCP (Network of Territorial Cohesion Contact Points)
Radna skupina za teritorijalnu koheziju  (NTCCP) raspravljala je o utjecaju klimatskih promjena na teritorijalni razvoj i teritorijalnu koheziju, a polazišta za raspravu bila su izvješće s održanog okruglog stola „Teritorijalni razvoj i prilagodba klimatskim promjenama” održanog prije nekoliko dana u Roterdamu tijekom konferencije Adaption Futures (PROVIA) 2016. Izlaganje Europske agencije za okoliš (European Environment Agency) o utjecajima klimatskih promjena i ranjivosti Europe uslijed njihovog djelovanja. Tijekom rasprave zaključeno je države članice EU nastoje odgovoriti na te izazove na različite načine, stvarajući za to pretpostavke u strateškm i planskim dokumentima u okvirima nacionalnih propisa. Zajednički je zaključak da je manifestacija rizika klimatskih promjena od države do države različita, no nužno je zajedničko promišljanje o mogućim mjerama prevencije kao i načinima ublažavanja posljedica tih promjena. Istaknuta je i važnost prekogranične i transnacionalne suradnja područja izloženih istim rizicima (npr. poplavna područja). Tijekom sastanka, predstavnik nizozemske agencije za okoliš prezentirao je izvješće o načinima na koje EU zakonodavstvo utječe na nacionalne sustave prostornog planiranja, neposredno, ali I posredno. Kroz održanu radionicu sudionici sastanka su razmijenili su konkretna iskustva te je zajednička ocjena da je provedba pojedinih EU propisa na nacionalnim razinama izazvala značajna administrativna opterećenja te znatno produljila pojedine procedure. To se naročito odnosi na postupke procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene, provedbu NATURA 2000, direktive koja se odnosi na prostorno planiranje mora i mnoge druge. Predstavici Luxembourga predložili su formiranje neformalne radne skupine koja bi predložila konkretne načine rješavanja teškoća koje usporavaju ili otežavaju realizaciju prekograničnih suradnji. Terenskim dijelom sastanka nizozemski članovi radne skupine prezentirali su novo stambeno naselje izgrađeno u suradnji nezaposlenih arhitekata i inženjera te gradske uprave na prethodno saniranom zemljištu nekadašnjeg brodogradilišta.

UDG (Urban Development Group)
Radna skupina za urbani razvoj usredotočila se na izradu Amsterdamskog pakta – još jednog u nizu dokumenata kojim će ministri nadležni za urbana pitanja, 30. svibnja 2016. godine, na neformalnom ministarskom sastanku koji će se održati u Amsterdamu, iskazati političku volju za nastavak aktivnosti vezanih uz izradu Urbane agende za Europsku uniju. Amsterdamski pakt obrazlaže povod, razloge i važnost izrade i donošenja urbane agende za europska urbana područja, kao glavne pokretače budućeg sveobuhvatnog razvoja EU. Formalni i sadržajni okvir Amsterdamskog pakta definiran je već tijekom sastanka održanog u travnju ove godine nakon čega su izvršena brojna usuglašavanja pojedinih formulacija konkretnih odredbi na inicijativu samih članica ove radne skupine. Pri tom je naglašena potreba da se u rad partnerstava koja će raditi na pripremi pojedinih prioritetnih tema Urbane agende za Europsku uniju omogući aktivnije uključivanje gradova, na čemu su pored nacionalnih predstavnika posebno utjecale EU organizacije EUROCITIES i CEMR imajući u vidu da su upravo gradovi ishodišta problema i izazova koji se Urbanom agendom razmatraju i koji su ujedno glavni nositelji kasnije provedbe ciljeva koje će taj dokument postaviti. Istovremeno naglašen je otpor prema stvaranju novih propisa i daljnjem administrativnom opterećenju na svim razinama upravljanja urbanim prostorima uz isticanje nužnosti da se predviđene aktivnosti provode u okvirima postojeće regulative i kapaciteta. Tijekom sastanka prezentiran je tijek i način rada prva četiri partnerstva te očekivani sljedeći koraci.
 
Prihvaćanje Amsterdamskog pakta slijedit će, u lipnju 2016. godine, usvajanje Zaključaka Vijeća za opće poslove EU („Council Conclusions“) kojima će se dati daljnja politička podrška izradi Urbane agende za Europsku uniju.


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika