Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Utvrđeni prijedlozi urbanističkih planova uređenja državne razine 'Vršna zona' i 'Skijaški kompleks' na Medvednici, za javnu raspravu

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 17. sjednici održanoj 19. siječnja 2017. utvrdila prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Vršna zona“, Medvednica i prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica, za javnu raspravu. Ovo su prvi urbanistički planovi uređenja državnog značaja do sada izrađeni i prvi za koje Vlada utvrđuje prijedlog plana te upućuje u javnu raspravu. Nositelj izrade planova je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Sve troškove izrade i donošenja spomenutih prostornih planova snosi Grad Zagreb.

Odluke o utvrđivanju prijedloga urbanističkih planova uređenja objavljene su u "Narodnim novinama", broj 6/2017.:
 
Istovremeno s postupkom izrade urbanističkih planova uređenja državnog značaja provodi se i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, kroz koji su u prijedloge planova ugrađene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže. Za utvrđene prijedloge planova i pripadajuće strateške studije utjecaja na okoliš Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provest će postupak javne rasprave u trajanju od 30 dana o čemu će javnost biti obaviještena.

Prijedlog UPU državnog značaja „Vršna zona“ propisuje uvjete za rekonstrukciju i gradnju gornje stanice žičare iz smjera Zagreba, rekonstrukciju građevine Vidikovca u sklopu gornje stanice skijaške žičare Panjevina, sportskih sadržaja, rekonstrukciju i turističku valorizaciju TV tornja te dopunu ponude Tomislavovog doma sportsko-rekreacijskim sadržajima.


Površina obuhvata UPU državnog značaja „Vršna zona“ iznosi 14,57 ha, što predstavlja 0,081% površine Parka prirode Medvednica.
Prijedlog UPU "Vršna zona" možete pregledati OVDJE.

Prijedlog UPU državnog značaja „Skijaški kompleks“ propisuje uvjete za rekonstrukciju i gradnju skijaških žičara i staza, novog akumulacijskog jezera i dopunu sustava zasnježenja, sportskih i turističkih sadržaja, potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja te smještaj helidroma za hitne intervencije na skijalištu. Posebno je razmotrena mogućnost cjelogodišnjih sportsko-rekreacijskih aktivnosti planiranjem gradnje montažno-demontažnih konstrukcija za adrenalinske parkove i stazu za ljetno sanjkanje na površini skijaških staza, koje će se postavljati izvan skijaške sezone.Površina obuhvata UPU državnog značaja „Skijaški kompleks“ iznosi 104,3 ha, što predstavlja 0,58 % površine Parka prirode Medvednica.
Prijedlog UPU "Skijaški kompleks" možete pregledati OVDJE.