Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Vlada prihvatila Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja RH

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine prihvatila je Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske je temeljni državni dokument za usmjerenje razvoja u prostoru. Strategiju donosi Hrvatski sabor, nositelj izrade je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.
 
Među ključnim razlozima za izradu nove Strategije ističu se pojave i procesi uočeni praćenjem stanja u prostoru, kao i značajne promjene u međunarodnom kontekstu u odnosu na razdoblje u kojem je usvojena prethodna Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske iz 1997. godine.
 
Slijedeći načelo integriranja, vrednovanja i usklađivanja sektorskih zahtjeva i načelo partnerstva, u pripremi Strategije su dostavom svojih zahtjeva i relevantnih podataka sudjelovala nadležna ministarstva, državne upravne organizacije, županijski zavodi za prostorno uređenje, agencije i druga javnopravna tijela. Osim javnopravnih tijela, u izradi Strategije sudjelovali su i predstavnici znanstvene i stručne zajednice.
 
U postupku izrade Strategije provedeno je savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije. Isto tako, u tijeku izrade Strategije proveden je, u skladu s posebnim propisima, postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, u okviru kojega je provedena i Glavna ocjena prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu, o čemu je pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnog tijela.
 
U cilju uravnoteženog i održivog razvoja, podizanja kvalitete života i ublažavanja negativnih demografskih procesa, postavke koncepcije prostornog razvoja su:
 
  • afirmacija policentričnosti,
  • ublažavanje tempa depopulacije najugroženijih područja,
  • očuvanje identiteta hrvatskog prostora,
  • korištenje prednosti geoprometnog položaja,
  • održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava,
  • povezivanje s europskim prostorom,
  • integrirani pristup prostornom uređenju i
  • aktivna prilagodba dinamici promjena.

Među usmjerenjima nove Strategije posebno se naglašavaju preporuke za odmjereno korištenje prostorom te orijentacija prema unapređivanju već korištenog prostora i to: urbanom preobrazbom napuštenih prostora i boljim gospodarenjem nekretninama, posebno onima u javnom vlasništvu, kao i urbanom sanacijom prostora s narušenim prostorno-funkcionalnim odnosima kao što su prostori nezakonite gradnje.

Od posebnog su značaja i usmjerenja za ublažavanje negativnih procesa u ruralnom prostoru, za unapređivanje urbano-ruralnih poveznica, za osnaživanje uloge srednje velikih i malih gradova, kao i za razvoj infrastrukturnih sustava.
 
Na kraju, treba istaknuti upute koje Strategija daje za daljnji razvoj samog sustava prostornog uređenja: od razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, preko uređivanja i usklađivanja prostornih evidencija koje su dugo bile zanemarene, do izrade planova nove generacije. Sve to potrebno je provesti u cilju uspostave jednoznačne planerske prakse i informatičkog povezivanja baza podataka Katastra i Zemljišne knjige, eDozvole i planova nove generacije, što će pozitivno utjecati na investicijsku klimu i poslovno okruženje.

Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske