Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Prezentacija o Metodologiji izrade stručno-analitičkih podloga za prostorne planove Nacionalnog parka Mljet i Parka prirode Lastovsko otočje

Na videolinku sadržana je prezentacija izrađena za Stručni skup Urbano-ruralne veze održan u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj u Svetom Martinu na Muri 19. i 20. rujna 2017. godine.
 
Prezentacija sadrži izlaganje o Metodologiji izrade stručno-analitičkih podloga za prostorne planove Nacionalnog parka Mljet i Parka prirode Lastovsko otočje koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.
 
Krajem 2015. godine Hrvatski zavod za prostorni razvoj je izradio specifikaciju poslova koje je potrebno izvršiti u sklopu izrade stručno-analitičkih podloga za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet i izradu Prostornog plana Parka prirode Lastovsko otočje.
 
Specifikacija poslova obuhvaćala je: Analizu i valorizaciju važeće prostorno planske dokumentacije i postojećeg stanja u obuhvatu prostornog plana; Analizu provedbe važećih planova (dozvole, zahvati); Analizu građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja naselja; Analizu zgrada i građevina izvan građevinskih područja, ako takva postoje – Izradu kataloga pojedinačnih građevina: GPS evidencija, fotografije, stanje, prijedlog postupanja, odnosno prijedloga tradicijskih naseobina i/ili građevina, prikaz na službeno dostupnom katastarskom planu (1:1000, 1:2880), DOF-u, topokarti, i dr.; Analizu postojeće infrastrukture (promet, vodoopskrba i odvodnja, elektroinstalacije), unutar obuhvata prostornog plana; Analizu postojeće zonacije i namjene površina, prostornih kapaciteta (turista) unutar obuhvata prostornog plana; Analizu zahtjeva za ozakonjenje unutar obuhvata prostornog plana (kč.br., opis zahvata, i dr.); Analizu izvješća o stanju u prostoru unutar obuhvata prostornog plana; Analizu zaprimljenih prijedloga; Prijedlog odluke o izradi plana; Prijedlog sadržaja plana i mjerila kartografskih prikaza; Ankete i radne sastanke sa dionicima prostora; Analizu građevinskih struktura, tradicijskih naseobina i/ili građevina, infrastrukture, i dr.; Razvoj naselja, ograničenja, problemske karte; Predložiti ciljeve prostornog uređenja unutar obuhvata prostorno plana; Izvadak mjera zaštite nepokretnih kulturnih dobara iz važećih prostornih planova (po potrebi prema očitovanju nadležnog ministarstva); i dr. – s time da pri analizi treba uzeti u obzir i utjecaj izvan obuhvata prostornog plana.
 
Hrvatski zavod za prostorni razvoj i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije potpisali su Sporazum prema kojem će Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije obaviti poslove iz navedene specifikacije.
 
S obzirom na afirmativan i kreativan pristup Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije u obavljanju stručno-analitičkih poslova, uz dozvolu Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatski zavod za prostorni razvoj je odlučio učiniti dostupnim prezentaciju široj zainteresiranoj javnosti.
 
Ovime još jednom zahvaljujemo kolegama iz Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, posebno ravnateljici mr.sc. Marini Oreb na izvrsno odrađenom poslu.