Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Urbana agenda za EU

Predstavnici Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj članovi su EU radne skupine za urbani razvoj (UDG – Urban Development Group) na razinama stručnjaka (expert level) i direktora/ravnatelja/pomoćnika ministara (DG – Director General), dok na ministarskoj razini Republiku Hrvatsku predstavlja ministar graditeljstva i prostornoga uređenja. Ova radna skupina zadužena je za izradu Urbane agende za Europsku uniju. Predsjedavajući radne skupine je aktualni predstavnik nadležnog tijela države koja trenutno predsjeda Europskom unijom, a to je do kraja 2016. godine Slovačka.

Potreba izrade Urbane agende za EU proizašla je iz činjenice da preko 70% europskih stanovnika živi u urbanim područjima, s tendencijom da do 2050. godine taj postotak  premaši i 80%. Urbana područja, kao pokretači gospodarskog rasta i razvoja, ishodišta zapošljavanja stanovništva I žarišta konkurentnosti s jedne strane, ujedno su prostori izloženi vrlo složenim izazovima povećane potrošnje energenata, zagađenja, društvene segregacije, nezaposlenosti i siromaštva. Pronalaženje odgovora na prepoznate izazove urbanih područja zahtijeva tijesnu suradnja tijela vlasti s gospodarstvom, organizacijama civilnog društva i ostalim značajnim dionicima razvoja gradova.

Na neformalnom sastanku ministara nadležnih za urbana pitanja, održanom 30. svibnja 2016. goidne u Amsterdamu, usuglašen je i prihvaćen Amsterdamski pakt, kojim su ministri iskazali političku podršku i formalizirali početak izrade Urbane agende za Europsku uniju. Vijeće za opće poslove EU također je podržalo ovaj dokument u vidu Zaključaka Vijeća.

Izrada i provedba Urbane agende ovisit će o aktivnom uključivanju ključnih dionika urbanih područja, usmjeravajući njihovo djelovanje kroz tri definirana instrumenta EU politika:
 1. unapređenje zakonodavnog okvira u kontekstu potreba urbanih područja,
 2. poboljšanje dostupnosti EU fondova urbanim područjima i
 3. stvaranje baza podataka i unapređenje dijeljenja I razmjene znanja.
Višegodišnje razdoblje pripreme izrade ovog dokumenta, provedena istraživanja, rasprave o aktualnim izazovima pred kojima su gradovi te prethodno usvojeni dokumenti na razini EU, usmjerili su razvoj ovog Urbane agende za EU na 12 prioritetnih tema:
 1. Uključivanje migranata i izbjeglica
 2. Kvaliteta zraka
 3. Urbano siromaštvo
 4. Stanovanje
 5. Kružno gospodarstvo
 6. Poslovi i vještine u funkciji lokalnog gospodarstva
 7. Prilagodba klimatskim promjenama (uključujući rješenja zelene infrastrukture)
 8. Energetska tranzicija
 9. Održivo korištenje zemljišta I rješenja prihvatljiva za prirodu
 10. Urbana mobilnost
 11. Digitalna tranzicija
 12. Inovativna i odgovorna javna nabava.
 
Za pripremu svake prioritetne teme predviđeno je formiranje radne skupine – partnerstva, sastavljenog od 15-20 članova prema  sljedećem ključu:
 1. 5 predstavnika urbanih područja,
 2. predstavnici organizacija Eurocities i CEMR (po jedan iz svake),
 3. 5 predstavnika zemalja članica (iz redova javnopravnih tijela nadležnih za pojedinu prioritetnu temu, nacionalne razine,
 4. predstavnici Europske komisije te, prema potrebi, predstavnici Upravljačkog tijela Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Europske investicijske banke,
 5. razni stručnjaci (sveučilišta, fakulteti) te nevladine organizacije I socijalni partneri (EU razine), organizacije civilnog društva te predstavnici privatnog sektora,
 6. umjesto gradova, u partnerstvo mogu biti nominirani i Udruga gradova, Hrvatska zajednica županija te gradski konzorciji (javnopravna tijela, holdinzi) 
Inicijalno su formirana partnerstva za prve 4 prioritetne teme s gornjeg popisa, a do kraja 2016. godine formirat će se sljedeća 2-3 partnerstva koja bi trebala početi s radom u prvoj polovici 2017. godine
Partnerstva funkcioniraju na dobrovoljnoj osnovi, troškove sudjelovanja na sastancima, kao i one nužne za obavljanje različitih aktivnosti koje će svaki od partnera provoditi u svrhu pripreme pojedine prioritetne teme, snose sami partneri. Pored utroška financijskih sredstava, partneri moraju, za obavljanje planiranih aktivnosti, osigurati i dio radnog vremena vlastitih zaposlenika. Radom svakog partnerstva upravlja vodeći partner koji ima ulogu koordinatora  te time i najveći obim obaveza. Predviđeno trajanje rada partnerstava je oko 3 godine, nakon čega će se procijeniti potreba njihovog daljnjeg rada.

Budući da se prepoznate teme odnose na različite resore od važnosti za urbana područja, ovim putem pozivamo Vas da prepoznate mogućnost vlastitog uključivanja u rad pojedinog partnerstva, te na taj način doprinesete afirmaciji nacionalnih interesa u specifičnoj temi urbanog razvoja i ostvarite suradnju s predstavnicima tijela državne uprave ostalih članica EU i njihovih institucija, predstavnicima urbanih područja te ostalim dionicima.

HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ je stalni član EU Radne skupine za urbani razvoj (UDG – Urban Development Group) na razini stručnjaka i direktora, dok je na ministarskoj razini u resornoj nadležnosti ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.

Budući da je ova radna skupina, na razini Europske unije, zadužena za izradu i donošenje Urbane agende za EU, za svu daljnju komunikaciju stojimo Vam na raspolaganju.