Izbornik Informacijski sustav prostornog uređenja

Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008.-2012.

Zastupnici Hrvatskoga sabora prihvatili su Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008.-2012. na 7. sjednici 22. veljače 2013. godine većinom glasova (87 glasova 'za', 21 'suzdržan'). Izvješće je objavljeno u Narodnim novinama broj 61/13 od 23. svibnja 2013. godine. 

Videosnimka rasprave - 15.02.2013.Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode raspravljali su i očitovali se o Izvješću.

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je  Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2012. godine na 73. sjednici od 24. siječnja 2013. godine te ga uputila u saborsku proceduru.

Sukladno odredbi članka 47. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 4. Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru ("Narodne novine" broj 117/12), Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Izvješće o stanju u prostoru u Republici Hrvatskoj.

Izvješće je dokument kojim se Vladu, Hrvatski sabor te stručnu i širu javnost izvješćuje o prostornom razvoju u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2008. do 2012. godine, na temelju analize i ocjene osnovne prostorne strukture, trendova prostornog razvoja, zaštite i korištenja posebno vrijednih prostora, kao i analize i ocjene provedbe strateških i drugih dokumenata prostornog planiranja te institucionalnog razvoja u tom području.

Sukladno odredbi članka 47. stavak 1. ZPUG-a, Hrvatski sabor razmatra četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru, koje se na razini države izrađuje u odnosu na Strategiju prostornog uređenja Republike Hrvatske (donesena u Hrvatskom saboru 1997.godine) i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (“Narodne novine“ broj 50/99), druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje državne razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru, prethodno izvješće o stanju u prostoru i dokumente prostornog uređenja do uključivo županijske razine. Sadržaj Izvješća utvrđen je, sukladno članku 47. stavak 5. ZPUG-a, Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru ("Narodne novine" broj 117/12), a sukladno stavku 3. navedenog članka ZPUG-a, objavljuje se u ''Narodnim novinama''.

Zaključno, treba reći da je, sukladno odredbi članka 64. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja odgovorno za izradu Strategije prostornog uređenja RH, čije se izmjene i dopune, odnosno nova Strategija donose obvezno svakih osam godina na temelju analize učinkovitosti primijenjenih mjera te stanja u prostoru utvrđenog u Izvješću, a prema potrebi i prije, kada to odredi ministar.

Donošenjem Izvješća o stanju u prostoru u Hrvatskom saboru ostvarit će se zakonski preduvjet za donošenje Izmjena i dopuna Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske i Izmjena i dopuna Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske. Napominjemo da su Odluka o izradi Izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske i Odluka o izradi Izmjena i dopuna Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske objavljene u “Narodnim novinama“ broj 96/2012.

Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008.-2012. (pdf, 19.1 MB)

Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske - prezentacija