Djelokrug rada i shema ustroja

Djelokrug rada
 1. izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada 
 2. izrada, odnosno koordinacija izrade i suradnja u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države
 3. vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja 
 4. priprema liste pokazatelja o stanju u prostoru 
 5. izrada, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države 
 6. obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru 
 7. suradnja s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja 
 8. sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja 
 9. osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže 
 10. sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima 
 11. drugi poslovi u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, posebnim propisima i statutom Zavoda.

Shema ustroja