EU programi i fondovi

EU kohezijski i strukturni fondovi za financijsko razdoblje 2014. – 2020.
ESPON
URBACT III


Više na web stranici MGIPU