Prostorno planiranje su sve metode kojima se koristi javni sektor, a kojima je cilj distribucija ljudi i aktivnosti u određenom prostoru. Prostorno planiranje, s obzirom na teritorij koji obuhvaća, dijeli se na urbanističke planove, regionalne planove, okolinske planove, nacionalne planove, a u novije vrijeme rade se i međunarodni planovi.

Prostorno planiranje u Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj prostorne planove donose razne institucije, ovisno o razini na kojoj se prostorni plan donosi. Tako urbanističke planove uglavnom donose gradovi i općine na čijem se području nalazi lokacija za koju se plan izrađuje. Za regionalne planove nadležne su županije, a na razini Hrvatske prostornim planiranjem bavi se Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, u sklopu kojega postoji Zavod za prostorni razvoj.

Ovaj Zavod, između ostalog, izrađuje i koordinira izradu i provedbu Strategije prostornog razvoja RH i drugih planova koje donosi Sabor i Vlada, vođenje i razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanje stručnih poslova i pomoć pri izradi prostornih planova u suradnji sa raznim tijelima državne uprave.

Zavod za prostorni razvoj glavna je institucija u RH kada je riječ o prostornom planiranju, ali postoje i mnoge druge institucije ili uredi na razini županija, gradova i općina koje se bave ovom problematikom. Naravno da se planovi na nižim razinama pritom moraju usklađivati sa planovima na višim razinama kako ne bi došlo do nekih problema.

Naime, na pojedinim područjima često je na snazi više prostornih planova koji se onda moraju usklađivati jedni sa drugima, ali i sa planovima više razine (tako se urbanistički planovi pojedinog mjesta moraju prilikom izrade uskladiti sa županijskim i državnim planovima).

Važeći, ali i nekadašnji prostorni planovi čuvaju se u arhivama kako bi mogli biti konzultirani tijekom pojedinih radova, ali i kako bi se vidjelo kako se je pojedino područje razvijalo kroz određeni vremenski period. Dakle, ako vam je potreban uvid u pojedine prostorne planove, posjetite mjesnu upravu područja o kojem je riječ i odgovarajući ured gdje ćete dobiti sve potrebne informacije.